Algemene voorwaarden EloMet Holding BV en EloMet BV 

 

 1  EloMet BV en EloMet Holding BV

 

     Molendijk 19-A 

       3235 XE Rockanje the Netherlands

     

     T. +31 (0)65 1551095
     

     E. info@elomet.nl

      I. www.elomet.eu
     

     KVK 24334618 & KVK 24170719 Rotterdam

     BTW / VAT: NL810 605 284 B01

 

1.    Toepasselijkheid 

1.1. Op alle offertes en leveringen van Elomet BV zijn de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
       van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen Elomet BV
      
onderhavige voorwaarden zijn deze EloMet BV alleen bindend indien en voor zover deze door EloMet BV
      
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

 

2.    Offertes 

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
       Opdrachtnemer kan niet aan de offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan   
       begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,  dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.   
       Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en/of wettelijke toeslagen. 

2.2. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten, gewichten en kleuren dienen slechts ter verduidelijking
       en zijn niet bindend. Indien blijkt dat de bij de   aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte
       gegevens onjuist waren

       heeft EloMet BV het recht haar prijzen dienaangaande aan te passen. 

 

3.    Opdrachten / Orders 

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door EloMet BV schriftelijk zijn bevestigd.  

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht EloMet BV volledig in te lichten over de door hem gehanteerde
       kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan EloMet BV, indien zulks na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de                             

       overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken

       hoofde dan ook ontstaat. 

3.3. Niet functionele verschillen tussen ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en kwaliteits
       vermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de koper geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of
       uit welken hoofde ook. 

 

4.    Prijzen  

       De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
       zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

4.1. Onze prijzen zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren.
       Indien na verloop van 3 maanden na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende
       factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging geschied ten gevolge van het ten tijde van het uitbrengen van de
       offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
       verhogen, welke prijsverhoging voor de koper bindend is. 

4.2. Alle prijzen van invoergoederen zijn gebaseerd op de dagkoers van de vreemde valuta van het land van herkomst.
       Indien op de dag van levering een andere dagkoers geldt dan die waarop de verkoopprijzen aanvankelijk waren gebaseerd
       heeft EloMet BV het recht de prijsverhogende gevolgen van de gewijzigde koers aan de afnemer door te berekenen. 

4.3. Alle prijzen zijn berekend af fabriek c.q. magazijn. De kosten van het transport komen, ook wanneer het vervoer
       naar het door de koper opgegeven adres franco geschiedt of wanneer de goederen door onze eigen besteldienst bezorgd
       worden, steeds voor rekening van de koper, tenzij anders is overeengekomen. 

 

5.    Levertijd 

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door EloMet BV wordt ontvangen. 

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding
       of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De ontvangst of betaling der goederen
       en/of diensten en/of termijnen kan om deze reden niet worden geweigerd. 

5.3. De levertijd vangt niet aan resp. wordt opgeschort indien de opdrachtgever niet aan zijn in artikel 14
       genoemde betalingsverplichting voldoet. 

 

6.    Leveringen 

6.1. De levering vindt plaats op de dag waarop het bestelde in de werkplaats c.q. magazijn voor aflevering gereed staat. 

6.2. De aflevering geschiedt, met inachtneming van het gestelde in artikel 4.2, aan het door de opdrachtgever
       opgegeven adres indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. 

6.3. Afname dient plaats te vinden binnen 8 dagen na levering. Indien deze termijn wordt overschreden is
       EloMet BV gerechtigd de goederen naar een opslagplaats over te brengen op kosten van de opdrachtgever en de opslagkosten
       aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

6.4. EloMet BV is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling
       te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. 

7.    Risico's, transportverzekering, verzekering van gereedschappen, aansprakelijkheid. 

7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever. 

7.2. EloMet BV verzekert op verzoek en v oor rekening van de afnemers de afgezonden goederen tegen het
       normale transportrisico. Elke aansprakelijkheid van de leverancier voor schade die door, bij, of in verband met het transport
       van de goederen, ongeacht op welke wijze en door wiens toedoen mocht ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
       Hetzelfde geldt met betrekking tot elke schade, geen enkele uitgezonderd, die wordt geleden, doordat om welke
       redenen en door wiens toedoen dan ook, de transportverzekering niet tot volle dekking leidt.
       Ook vrijwaart de opdrachtgever EloMet BV voor alle te dezer zake door derden gemaakte afspraken. 

7.3. EloMet BV verzekert geen gereedschappen zoals matrijzen en/of andere werktuigen of goederen, welke
       het eigendom zijn van een opdrachtgever, en die EloMet BV onder zich heeft om deze te bewerken of te gebruiken
       voor het produceren en leveren van goederen en/of diensten, tegen brand, diefstal noch enig ander risico; deze verzekeringen
       zijn uitdrukkelijk voor verantwoording van de opdrachtgever resp. de eigenaar van genoemde gereedschappen. 

7.4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

7.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan
       van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

7.6. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
       Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de            

       aansprakelijkheid betrekking heeft. 

 

7.7. Aansprakelijk

7.8. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

7.9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
       omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele
       redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor
       zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
       schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
       bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
       gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan
       opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.  

 

8.1. Verpakking 

8.2. De goederen worden indien nodig met de vereiste zorgvuldigheid verpakt. De verpakking wordt, indien gewenst, door
       de leverancier teruggenomen op kosten van de afnemer.  

 

9.    Wijziging opdracht  

9.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de koper, hetzij op last van derden, hetzij als gevolg van het feit
       dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten
       verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk Indien de
       leverancier, ten gevolge van omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet
       verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem
       bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is EloMet BV gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de
       opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de afnemer zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij
       het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren. 

 

 

10.  Auteursrechten 

10.1. EloMet BV behoudt zich ten aanzien van de door haar gemaakte ontwerpen, tekeningen en modellen
       evenals ten aanzien van   de door haar gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en
       voortvloeiende rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij
       anders is overeengekomen. 

 

10.2. Alle door EloMet BV verstrekte ont werpen, tekeningen, modellen, ramingen, schema
        kwaliteitshandboeken etc. blijven haar eigendom en dienen op haar verzoek terstond aan haar te
        worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EloMet BV, noch geheel, noch
        gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door de
        opdrachtgever worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben. 

11. Montage
11.1 Tenzij anders overeengekomen wordt iedere verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor de montage van
        door EloMet BV   geleverde goeder en door anderen dan de EloMet BV uitgesloten. 

11.2 De kosten van montage door EloMet BV zijn niet in de opgegeven prijzen begrepen en worden afzonderlijk in
        rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. 

 

12. Garantie 

        De deugdelijkheid van de door EloMet BV gefabriceerde producten, alsmede de kwaliteit van de gebruikte
         materialen, worden door de leverancier gegarandeerd met inachtneming van de navolgende bepalingen. 

12.1.1. In het geval van levering van matrijzen, stempels of andere gereedschappen waarvan de
        levensduur, zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging, nadrukkelijk is bepaald door het aantal daarmee
        of daarop te produceren artikelen is de duur van de daarvoor geldende garantie gekoppeld aan de in de opdracht
        overeengekomen standtijd. Bij gebruik anders dan voor het beoogde doel of bij onvoldoende onderhoud
        c.q. preventief onderhoud zijn de garantiebepalingen niet van toepassing. 

12.1.2. Er wordt geen garantie gegeven op producten die vervormd zijn, uit de maat geraakt zijn of op
       andere wijze buiten de specificaties zijn gevallen ten gevolge van veroudering, verwarming, vochtopname of
       andere externe oorzaken welke kunnen optreden tijdens transport, opslag of gebruik van de betrokken producten. 

 

12.1.3. De onderhavige garantiebepalingen treden in werking indien het gebrek binnen 8 dagen nadat het zich
       heeft geopenbaard ter kennis van de leverancier is gebracht. 

12.1.4. De termijn van de garantie op alle andere dan in artikel 12.1.1 genoemde producten zal in ieder
       geval nooit langer zijn dan twee (2) weken, tenzij anders is overeengekomen. 

12.1.5. Ondeugdelijke producten worden door de EloMet BV binnen eerder bedoelde garantieperiode
       kosteloos door nieuwe vervangen doch niet gemonteerd, zulks na toezending van de ondeugdelijke delen.
       Deze bepaling geldt niet indien de afnemer het materiaal ter beschikking heeft gesteld of indien
       het materiaal specifiek door de afnemer is voorgeschreven. In het laatste geval is de zorgplicht
       van EloMet BV beperkt tot een redelijkerwijs van haar te vergen ingangscontrole van de bedoelde materialen. 

12.1.6. Ingeval van materiaalgebreken worden de betreffende goederen hersteld dan wel door nieuwe
       vervangen nadat de betreffende goederen op diens verzoek aan de EloMet BV zijn geretourneerd. 

12.1.7 Onderdelen die door nieuwe worden vervangen worden daardoor eigendom van EloMet BV. 

12.1.8. EloMet BV is niet tot enigerlei verdere verplichtingen of schadevergoedingen gehouden terwijl
       de opdrachtgever de leverancier ter zake van claims van derden vrijwaart. Ontbinding van de overeenkomst op grond van       

      bedoelde gebreken is uitgesloten.
12.1.9. Uitgesloten is de garantie ten aanzien van gebreken welke een gevolg zijn van onoordeelkundig
       gebruikt c.q. montage en/of welke een gevolg zijn van het opvolgen door EloMet BV van overheidsvoorschriften
       met betrekking tot de aard en de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

12.2. De garantieverplichtingen als hiervoor vermeld gelden niet indien de opdrachtgever in gebreke is aan
      enige verplichting uit de overeenkomst of uit andere tussen partijen bestaande overeenkomsten te voldoen. 

 

12.3 De bovengenoemde garantiebepalingen gelden niet in het geval dat EloMet BV optreedt als toeleverancier
      van (delen van) producten, welke door opdrachtgever door assemblage, verlijmen of anderszins worden
      verwerkt in of aan eigen producten, waardoor de zelfstandigheid van de producten van de leverancier eenduidig
      verloren gaat, tenzij anders is overeengekomen. 

 

13. Klachten 

13.1. Reclames over 'rapid prototypes' moeten schriftelijk en gespecificeerd binnen drie (3) dagen na ontvangst
       der goederen worden ingediend. 

13.2. Reclames over alle andere producten moeten schriftelijk en gespecificeerd binnen acht (8) dagen na
       ontvangst der goederen worden ingediend. 

 

14. Betalingsvoorwaarden 

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na datum van de dan
       ter zake opgemaakte factuur netto contant te geschieden. 

14.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is EloMet BV
       gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies
       te berekenen ten bedrage van 10% per jaar of de wettelijke rente zo deze hoger is over het als dan
      openstaande bedrag. 

 

14.3. EloMet BV is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel
     de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke
     incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin EloMet BV zich voor de invordering
     van de hulp van een derde heeft verzekerd. Zij bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 500,--Euro. 

 

15. Eigendomsvoorbehoud 

15.1. Zolang de opdrachtgever geen volledige betaling ter zake van het gehele overeengekomen bedrag heeft
        verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van EloMet BV. 

15.2 Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst jegens EloMet BV. niet nakomt is EloMet BV
       zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke tussenkomst de    

       overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van EloMet BV op vergoeding van schade, gederfde 

       winst en interest. 

 

16. Bijzondere omstandigheden ter zijde van de opdrachtgever 

16.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt
       verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel enig beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever
       wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze is een maatschap, naamloze-of besloten
       vennootschap, deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 

16.2. In bovenstaande gevallen heeft EloMet BV voorts het recht de overeenkomst of het nog niet
       uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te beëindigen of op te
       schorten, onverminderd het recht van EloMet BV. vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem
       hierdoor mocht ontstaan. 

16.3. Indien een van de onder 16.1 vermelde omstandigheden zich voordoet is EloMet BV gerechtigd de
       volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidstelling voor
       de overeengekomen prijs te verlangen, zulks ter keuze van EloMet BV. 

 

17. Overmacht 

17.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie,
       oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
       overstroming, in-en uitvoerbelemmeringen en alle andere omstandigheden, daaronder mede begrepen het
       geval dat EloMet BV door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt
       gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van EloMet BV niet kan worden gevergd, zal
       de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden
       
beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 

 

18. Ontbinding 

18.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of uit hoofde van
       deze voorwaarden niet nakomt heeft EloMet BV het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten
       overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is en
       onverminderd het recht van EloMet BV op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

 

19. Nederlands recht 

19.1. Op de onderhavige overeenkomst is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. Niet van toepassing
       zijn de Eenvormige Wet Betreffende Internationale Koop Van Roerende Lichamelijke
       Zaken en de Eenvormige Wet Betreffende De totstandkoming Van De Internationale Koop Van Roerende Lichamelijke Zaken 

 

20. Geschillen 

20.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
       een geschil in onderling overleg te beslechten. 

20.2. Alle geschillen welke naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen
       partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig
       worden beschouwd, evenwel met uitzondering van het uitblijven van betaling, zijn met uitsluiting van de gewone
       rechter onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig
       de statuten van de Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid en Handel en doet met inachtneming van die
       statuten uitspraak. 

20.3 Indien een opdrachtgever een geschil opwerpt, terwijl hij (nog) niet aan zijn algehele betalingsverplichting
       heeft voldaan, zal dit geschil eerst aan het scheidsgerecht kunnen worden voorgelegd nadat de opdrachtgever
       integraal aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan terwijl EloMet BV in dat geval, te harer keuze, een executoriale
       titel van de bevoegde rechter of van het scheidsgerecht kan vragen. 

 

21. Vindplaats en wijziging voorwaarden 

21.1. Deze voorwaarden worden op verzoek elektronisch (PDF formaat) of schriftelijk toegezonden.
21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
         totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer. 

21.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.   

 

 

         EloMet BV en EloMet Holding BV 

 

         Molendijk 19-A 

         3235 XE Rockanje

         the Netherlands

     

         T. +31 (0)65 1551095
     

        E. info@elomet.nl 

         I. www.elomet.eu
     

       KVK 24334618 & KVK 24170719 Rotterdam

 

       BTW / VAT: NL810 605 284 B01