Geachte heer/mevrouw,

Per 25 mei aanstaande treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij willen u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie verschaffen over de wijze waarop
EloMet Holding BV & EloMet BV & EloTrack Modelbouw persoonsgegevens verzamelt, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet.

 

 

 

ELOMET HOLDING BV ELOMET BV. ELOTRACK-MODELBOUW

 

PRIVACY STATEMENT

EloMet Holding BV EloMet BV en EloTrack-Modelbouw heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in diensten en

producten. EloMet BV maakt onderdeel uit van EloMet Holding BV Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we een veelheid van

persoonsgegevens. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming

aangesteld. Onze contactgegevens zijn:

 

Telefoon: 065 1551095

e-mail: info@elomet.nl

Website: www.elomet.nl

 

Postadres: Molendijk 19-A. 3235 XE. Rockanje

 

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming:

Telefoon: 065 1551 095

e-mail: info@elomet.nl

 

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de

privacyregelgeving. We willen onder andere transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met

wie we gegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we u hierover. Heeft u na

het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

1. Soortengegevens

1.1. Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u: contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en

emailadres; leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander

identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);

BSN nummer (indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn);

 

2. Doelenvandeverwerkingvangegevens

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;

het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;

het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand; het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;

het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden

of uit te breiden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen; het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard

 

3. Rechtsgrondenvoorverwerkingvangegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

het uitvoeren van een overeenkomst voor een product of een dienst; voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader

van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen

onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel

direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

4. Opslagenbewaartermijnvanpersoonsgegevens

4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben

bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij

de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

5. Informatie,wijzigingenbezwaar

5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen: of wij uw persoonsgegevens verwerken;

de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken; inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

beperking van uw persoonsgegevens;

verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens; overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere

organisatie op uw verzoek;

overleg met onze Functionaris Gegevensbescherming te bereiken via info@elomet.nl; vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

EloMet Holding BV Privacy Statement mei 2018

 

6. Beveiligingvanuwgegevens

6.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

6.2 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen

en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens EloMet Holding BV van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn

verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

6.3 Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als

naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

7. Verstrekken of ontvangen van gegevens aan of van derden

7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we

daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de

verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk

wel aan de volgende personen of partijen: personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en

verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT--dienstverlener of ons

(direct) marketingbureau; Databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis

notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

 

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder

voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten (zogenaamde verwerkersovereenkomsten).

7.4 Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U

bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze

diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook nietvoor aansprakelijk.

7.5 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen

niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring

van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

7.6 Ook kunnen wij openbare bronnen raadplegen waarbij wij persoonsgegevens krijgen en verwerken (denk hierbij bv. aan kvkregister).

Deze gegevens gebruiken wij: voor relatie beheer; voor het uitvoeren van marketing doeleinden in uw belang;

 

8. WijzigingenvandePrivacystatement

8.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

9. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval

contact met ons op. Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via: info@elomet.nl.

 

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

EloMet Holding BV Privacy Statement mei 2018